Samen werken aan initiatieven in Zuidwest Drenthe

Regiodeal

Visie

Door een veranderende omgeving en technieken kan de landbouw alleen nog maar produceren als dit op een maatschappelijk verantwoorde manier gebeurt. Vanuit het rijk is hiervoor een speciaal programma opgesteld. Wij willen hier graag aan meedenken. Hoe kun je het productieproces binnen de landbouw zo inrichten, dat het maatschappelijk en sociaal aanvaardbaar is? En zo, dat het tegelijkertijd ook voldoende bestaansmiddelen biedt voor de agrarische ondernemer?

DOEL EN RESULTAAT

Het maken van een door agrarische ondernemers gedragen plan voor de toekomst voor de ontwikkeling van het landbouwgebied in Zuidwest Drenthe. 

Inhoud

De Rijksoverheid wil de kracht van regio’s in Nederland versterken. Denk hierbij aan betere scholing en werk, met als doel een betere woon- en leefomgeving te creëren voor de inwoners van Nederland. Het Rijk werkt hierin samen met regio’s. De afspraken hierover worden vastgelegd in regio deals. Het rijk investeert in totaal € 950 miljoen voor deze maatregelen. De regio’s verdubbelen dit bedrag.

Eén van de regiodeals is de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw. Hierin werken de provincies Groningen, Friesland en Drenthe samen met boeren, bewoners, natuurorganisaties, landschapsorganisaties en kennisinstellingen om te komen tot een goed evenwicht tussen landbouw, natuur en leefomgeving in Noord Nederland. Uitgangspunt moet zijn dat de Regio Deal bijdraagt aan een duurzame landbouw in 2030.

In Drenthe wordt per regio een plan met speerpunten opgesteld. De intentie is dat bij uitvoering een gebiedsregisseur wordt aangesteld, die de ontwikkelingen zal aanjagen en borgen. Vanuit de Gebiedscoöperatie is een actieplan voor Zuidwest-Drenthe opgesteld. De basis hiervoor is gelegd tijdens een informatiebijeenkomst op 11 september 2019 voor agrarische ondernemers en bewoners. Gezamenlijk zijn de volgende speerpunten vastgesteld:

  • Bodem
  • Biodiversiteit
  • Water
  • Educatie
  • Ondernemerschap

Het actieplan is bij de provincie Drenthe ingeleverd. Als het plan gehonoreerd wordt, zal de Gebiedscoöperatie de rol van gebiedsregisseur vervullen, die de ontwikkelingen zal aanjagen en borgen.

relaties met andere projecten

Projectleider

Marlous Rosegaar

Thema

Boer, burger en biodiversiteit

Status

Actieplan is bij Provincie Drenthe ingeleverd

Projectduur

In ontwikkeling

Opdrachtgever(s)

Eigen initiatief

Partner(s)

Provincie Drenthe en Gemeente De Wolden