Samen werken aan initiatieven in Zuidwest Drenthe

ONZE PROJECTEN

De projecten van de Gebiedscoöperatie zijn zeer uiteenlopend, zowel qua omvang als qua inhoud. Van een supersnel glasvezelnetwerk tot toekomstbestendig wonen, en van nieuwe culturele activiteiten tot goed voedsel uit de eigen regio. Het kan gaan om eenvoudige, kortlopende activiteiten, maar ook om complexe meerjarige programma’s.

Ook hier gaat het om samenwerking en inspelen op veranderingen. We hebben een aantal thema’s gekozen waarop we actief investeren. Deze zijn hieronder nader toegelicht. Echter, er is veel mogelijk! Heb jij een idee of wil je meedoen aan één van onze projecten, ook als deze niet direct onder een thema vallen, neem dan contact met ons op.

Onze Thema's

AGRO & FOOD

Meer info

Landbouwontwikkeling

Meer info

Circulaire Economie

Meer info

Energie

Meer info

Agro & Food

Onderwerpen die bij dit thema aan de orde komen zijn bodemgebruik, ketenverkorting en gezonde voeding. Door voedsel in de regio te produceren zorgen de betrokken partners samen voor verser voedsel en minder belasting van de omgeving. De Gebiedscoöperatie is initiator van nieuwe projectlijnen en aanjager van samenwerkingsverbanden om deze te lanceren.  

Dubbel Drents Producten

Het produceren en verkopen van producten in de regio leidt tot minder transport- en distributiekosten en een meer duurzame wijze van produceren. De regionale verkoop van eigen producten versterkt de regionale economie. Door in de regio te produceren wordt de CO2 uitstoot verlaagd. Een win-win situatie!

Stropharia

Steeds meer agrariërs schakelen om van traditionele naar biologische landbouw. Maar ook binnen de biologische landbouw is een transitie gaande. Was vroeger iets biologisch als er met biologische bestrijdingsmiddelen werd gewerkt, nu zijn er onderzoeken gaande om ook in het agrarisch bedrijf circulair te gaan werken. Dit schept nieuwe mogelijkheden in afzet en bevordert de duurzaamheid van de regio.

Landbouwontwikkeling

De landbouw ontwikkelt zich in een hoog tempo. Bewust produceren stelt steeds nieuwe eisen aan agrarische ondernemers. De Gebiedscoöperatie heeft samen met belanghebbenden inhoud gegeven aan een toekomstgericht plan voor landbouwontwikkeling in de regio.

Regio Deal

Door verandering in omgeving en technieken kan de landbouw alleen nog maar produceren als dit op een maatschappelijk verantwoorde manier gebeurt. Vanuit het rijk is hiervoor een speciaal programma opgesteld. Wij willen hier graag aan meedenken. Hoe kun je het productieproces binnen de landbouw zo inrichten, dat het maatschappelijk en sociaal aanvaardbaar is? En zo, dat het tegelijkertijd ook voldoende bestaansmiddelen biedt voor de agrarische ondernemer?

Natuurinclusieve landbouw

Natuurinclusieve landbouw richt zich op een duurzame en toekomstgerichte manier van ‘boeren’. Hierbij is er aandacht voor de regeneratieve landbouw (landbouwmethodes waarbij een functionele bodem centraal staat) en de circulaire economie.

Regeneratie landbouw

In 2021 is de Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe in samenwerking met de partners Gemeente de Wolden, Gemeente Hardenberg en Rabobank Het Drentse Land gestart met het project ‘Drenthe als Pionier in de Regeneratieve Landbouw’. Een aantal boeren uit de gemeenten experimenteren met alternatieve landbouwmethoden dier zorgen voor bodembescherming en bodemverbetering.

Circulaire economie

Dit thema heeft betrekking op het sluitend maken van kringlopen. Hierbij valt te denken aan het verwerken van bermgras tot plaatmateriaal of het omgaan met biologisch afbreekbare brandstoffen in ons woon- en leefgebied. De Gebiedscoöperatie brengt producenten, verwerkers en afnemers samen om dit verder te ontwikkelen.  

Verwaarden Groene Reststromen

Eén van de grootste uitdagingen in de 21e eeuw is het efficiënter omgaan met grondstoffen. De circulaire economie kan hierbij een antwoord bieden. Door afvalstoffen te hergebruiken als grondstof, wordt er minder een beroep gedaan op de natuurlijke bronnen. Ook is het goed voor de biodiversiteit. Optimaal gebruik van (groene) restmaterialen is daarom een belangrijk duurzaamheidsthema voor de komende jaren. Eén van deze restmaterialen is bermgras.

energie

Binnen dit thema onderzoeken we of en hoe energie op een milieuvriendelijke en duurzame manier kan worden opgewekt, maar ook hoe de transitie naar een situatie waarin de energievoorziening structureel anders van aard en vorm is dan in het huidige energiesysteem, kan worden vormgegeven. We hebben samen met leveranciers en gebruikers een aantal pilots opgezet. 

Energie

Het klimaat verandert wereldwijd,. In 2050 moet de energievoorziening in Nederland klimaatneutraal zijn. Dit vraagt om een andere vorm van energievoorziening. Door over te stappen van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen, kan dit winst opleveren voor gezondheid, veiligheid en natuur. Deze noodzakelijke energietransitie zal een aantal jaar in beslag nemen.

Heel De Wolden Groen

Na de gezamenlijke uitrol van glasvezel, slaan de inwoners van Gemeente De Wolden nu de handen ineen om de eerste aardgasvrije gemeente van Nederland te worden. Voor iedereen in De Wolden moet het met dit innovatieve project haalbaar en betaalbaar zijn om in de aankomende jaren over te stappen naar een hybride warmtepomp met zonnepanelen en kierafdichting. Want alleen kom je ver, maar in de Wolden kom je verder.

Grootschalige lokale eneregie opwek

De energietransitie, het is een soort containerbegrip geworden. Een woord dat urgentie uit is gaan stralen en zeker ook urgent is. Energie krijgen we ervan bij de gebiedscoöperatie. Onze projectleider duurzame energie richt zich met name op het geven van ruimte aan grootschalige energie (windenergie en zon op land). Wij geloven in lokale oplossingen, lokale regie en lokaal eigenaarschap, om daar een efficiënte inrichting aan te geven hebben we elkaar nodig. En dat ‘elkaar’ staat voor alle belangengroepen.